Дом за лица са инвалидитетом Приједор основан је Одлуком Извршног вијећа НР Босне и Херцеговине 1961. године, а на основу Одлуке Народног одбора уписан у регистар установа са самосталним финансирањем под називом Дјечији дом Приједор.

Дом је био смештен у згради у којој су била смештена слепа и слабовида лица до краја 1961. године. Усклађивањем нормативних аката Дјечијег дома са Законом о социјалној и дјечијој заштити, Одлуком Окружног привредног суда Бања Лука 1968. године промијењен је назив Дома у Завод за заштиту мушке дјеце и омладине Приједор, а год. 1973. године Завод је уписан у Привредни суд Бања Лука као радна организација: Завод за заштиту мушке дјеце и омладине Приједор.
Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Дома, Влада Републике Српске, број 02-382/96 од 03.05.1996. године основан је Дом за мушку дјецу и омладину ометену у развоју Приједор, у поступку усаглашавања нормативни акти Завода са Законом о установама. Дом је наследио и зграду у којој је Институт био смештен у оквиру стамбеног комплекса.

Током 2003. године извршена је доградња објекта, чиме је повећан стамбени простор Дома који износи 4.340 м2. У 2013. години установа мијења назив у садашњи – ЈУ Дом за особе са инвалидитетом Приједор.

Дјелатност ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор је смјештај лица мушког пола са оштећењима у интелектуалном функционисању и душевно болесних лица, која обухватају одређени степен здравствене заштите. Дом такође збрињава и лица која су завршила лијечење зависности од алкохола,дроге и других опојних средстава у соецијализованим установама, а која су у стању социјалне потребе. Трајно збрињавање,смјештај, примарна здравствена заштита и секундарна здравствена заштита, као и физиотерапеутски третман.
Цијене смјештаја:

  • 906 КМ за мушка малољетна лица из Републике Српске.
  • 850 КМ за мушка пунољетна лица из Републике Српске.
  • 1180 КМ за мушка малољетна и пунољетна лица из Федерације Босне и Херцеговине и Брчко
    Дистрикта.

Корисницима обезбеђује потпуну и трајну негу (стамбено збрињавање, исхрану, одевање, његу, здравствену заштиту, културно-забавне активности у складу са њиховим потребама, одговарајући облик образовања, оспособљавања и рада, радну терапију под посебним условима у складу са њиховим могућностима). за рад) и намењен је искључиво мушким корисницима, различите старосне структуре и инвалидитета.

Корисници Дома су подељени у 7 група, класификованих према категорији тежине поремећаја о којима се брину неговатељи, медицински и стручни радници.

Здравствена заштита корисника обухвата:

  • примарну (корисници регистровани у тимовима породичне медицине локалног Дома здравља где је укључена стоматолошка заштита)
  • секундарни (специјалистичко-консултативни прегледи које спроводе специјалисти у својству спољних сарадника)
  • физиотерапеутски третман (свакодневни физикални третман, укључујући спортске активности и радну терапију).

Од 2010. године Дом сарађује са ЈУ Центром „Сунце“, гдје су малољетни корисници наше установе укључени у наставни план и програм прилагођен дјеци са сметњама у интелектуалном развоју. Настава се изводи у просторијама Дома.